Kim jesteśmy

Regionalna Koalicja
Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się

 • Powiat Świdnicki

 • Powiat Dzierżoniowski

 • Gmina Miejska Świdnica

 • Gmina Wiejska Świdnica

 • Gmina Miejska Dzierżoniów

 • Gmina Wiejska Dzierżoniów

 • Gmina Świebodzice

 • Gmina Żarów

 • Gmina Marcinowice

 • Gmina Strzegom

 • Gmina Bielawa

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy

 • Społeczna Akademia Nauk Filia w Świdnicy

 • Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy

 • Fundacja Via Salutis w Wałbrzychu


Misja

Poprawa jakości zdrowego i aktywnego starzenia się w środowisku lokalnym.

Cel strategiczny

Współpraca w zakresie rozpoznawania problemów, przygotowania i wdrażania programów, pozyskiwania środków, promowania postaw i monitorowania działań na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się w środowisku lokalnym.

Działalność Regionalnej Koalicji Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się” koncentruje się na:

 • podniesieniu poziomu świadomości społecznej w zakresie wiedzy dotyczącą zagadnienia „zdrowego starzenia się”,

 • promowaniu zdrowego stylu życia,

 • wspieraniu działań profilaktycznych, edukacji8 zdrowotnej i rehabilitacji seniorów,

 • propagowanie wiedzy na temat czynników wpływających na utrzymanie zdrowia, oraz czynników wpływających nas przebieg procesu starzenia,

 • przygotowaniu bazy informacyjnej na temat zakładów, instytucji, placówek świadczących opiekę dla osób starszych, i zapewnienie dostępności do niej,

 • integracji środowiska lokalnego na rzecz idei zdrowego i aktywnego starzenia się,

 • pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów prozdrowotnych.

Główne cele:

 • Współdziałanie w zakresie promowania w lokalnej społeczności idei zdrowia, zdrowego stylu życia, zdrowego starzenia się.

 • Współdziałanie w opracowaniu strategii kompleksowej polityki senioralnej na terenie powiatu świdnickiego, a także powiatu dzierżoniowskiego.

 • Inicjowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej osób starszych jak najdłużej oraz ich samodzielności.

 • Prowadzenie działalności profilaktycznej oraz edukacji zdrowotnej w odniesieniu do wszystkich grup wiekowych a szczególnie osób w starszym wieku.

 • Opracowanie i aktualizowanie mapy problemów i potrzeb w zakresie zdrowia „Biały Atlas” lokalnej społeczności.

 • Współpraca z Instytucjami - tworzenie sieci instytucji, integrowanie osób wspólnie realizujących działania na rzecz propagowania zdrowego starzenia się (fundacji i stowarzyszeń, instytucji kościelnych, policji, administracji publicznej itp.).

 • Włączenie się w europejską sieć wymiany informacji i doświadczeń.

 • Tworzenie i udostępnianie przez Internet baz danych na temat punktów konsultacyjnych, terapeutycznych, centrów kryzysowych, ośrodków pomocy, domów seniora, poradni itp.

 • Tworzenie i udostępnianie przez Internet baz danych o szkoleniach, konferencjach, publikacjach na powyższy temat.

 • Organizowanie działalności informacyjno-edukacyjnej (debaty, panele dyskusyjne, konferencje, seminaria, narady).

 • Przygotowanie i realizacja projektów finansowania przedsięwzięć w wymiarze społecznym ze środków UE.

 • Szkolenia przez Internet.

 • Szkolenia i kursy - wspieranie rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się edukacja zdrowotną, profilaktyką, itp.

 • Lobbing na rzecz zdrowego starzenia się

 • Współpraca praktyków i naukowców - zbieranie i analiza danych dotyczących problemów zdrowotnych.

 • Współpraca z mediami.