Senior na start

Założenia programu

Regionalna Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się
od 1 stycznia 2023 r. przystępuje do realizacji
I edycji Programu „Senior na Start”,
który polegać będzie na aktywizacji seniorów poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych czy sportowych.

Celem programu jest zmotywowanie seniorów
do większej aktywności
a szczególnie seniorów nieaktywnych i mało aktywnych.

Do uczestnictwa w Programie
zapraszamy seniorów powyżej 60 roku życia,
którzy są mieszkańcami subregionu wałbrzyskiego. 

Kalendarz imprez i wydarzeń w programie.

Regulamin Programu „Senior Na Start”

§ 1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki Programu „Senior na Start”, którego organizatorem jest Regionalna Koalicja Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się działająca na podstawie Listu Intencyjnego z dnia 14 maja 2015 r.

§ 2. Słownik pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Programie – oznacza to Program „Senior na Start” współfinansowany ze środków członków Regionalnej Koalicji Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się.

Organizatorze/Regionalnej Koalicji – oznacza to Regionalną Koalicję Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się działającą na podstawie Listu Intencyjnego z dnia 14 maja 2015 r.

Realizatorze – oznacza to podmioty wchodzące w skład Regionalnej Koalicji, tj:

Beneficjencie – oznacza uczestnika Programu, zamieszkującego na terenie Subregionu Wałbrzyskiego w wieku powyżej 60 roku życia, zarejestrowanego na podstawie Karty uczestnika Programu Senior na Start, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

Motywatorze – oznacza to osobę, która zachęciła innych do uczestnictwa w Programie.

Administratorze danych – oznacza to Starostwo Powiatowe w Świdnicy z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 w Świdnicy.

§ 3. Założenia programu

§ 4. Zasady uczestnictwa w programie

§ 5. Nagrody dla laureatów

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

§ 7. Postanowienia końcowe

Wykaz załączników

załącznik nr 1 – Karta uczestnika Programu Senior na Start

załącznik nr 2 – Harmonogram wydarzeń organizowanych przez Organizatorów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”, informujemy, że:


Harmonogram imprez

Harmonogram_imprez
Karta_uczestnika.pdf