Senior na start

Założenia programu

Regionalna Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się
od 1 stycznia 2024 r. przystępuje do realizacji
II edycji Programu „Senior na Start”,
który polegać będzie na aktywizacji seniorów poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych czy sportowych.

Celem programu jest zmotywowanie seniorów
do większej aktywności
a szczególnie seniorów nieaktywnych i mało aktywnych.

Do uczestnictwa w Programie
zapraszamy seniorów powyżej 60 roku życia,
którzy są mieszkańcami subregionu wałbrzyskiego. 

II Turniej gry w piłkarzyki w ramach programu „Senior na start”

Turniej gry w piłkarzyki”, który odbędzie się 26 czerwca 2024 r. w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie. Zapraszamy wszystkich chętnych do rejestracji zgłoszenia i aktywnego uczestnictwa, nie tylko w turnieju, ale i całym programie „Senior na start”. Wszystkie szczegóły związane z turniejem w regulaminie do pobrania.

Termin naboru drużyn trwa do dnia 12.06.2024 r.

Do pobrania: regulamin, karta zgłoszeniowa

Kalendarz imprez i wydarzeń w programie.

Regulamin Programu „Senior Na Start”

§ 1. Informacje ogólne.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki Programu „Senior na Start”, którego organizatorem jest Regionalna Koalicja Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się działająca na podstawie Listu Intencyjnego z dnia 14 maja 2015 r.

§ 2. Słownik Pojęć.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Programie – oznacza to Program „Senior na Start” współfinansowany ze środków członków Regionalnej Koalicji Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się.

Organizatorze/ Regionalnej Koalicji – oznacza to Regionalną Koalicję Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się działającą na podstawie Listu Intencyjnego z dnia 14 maja 2015 r.

Realizatorze – oznacza o podmioty wchodzące w skład Regionalnej Koalicji, tj:

- Powiat Świdnicki

- Powiat Dzierżoniowski

- Gminę Miejską Świdnica

- Gminę Wiejską Świdnica

- Gminę Miejską Dzierżoniów

- Gminę Wiejską Dzierżoniów

- Gminę Świebodzice

- Gminę Żarów

- Gminę Marcinowice

- Gminę Strzegom

- Gminę Bielawa

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy

- Społeczną Akademię Nauk Filia w Świdnicy

- Sudecką Izbę Przemysłowo Handlową w Świdnicy

- Fundację Via Salutis w Wałbrzychu

Beneficjencie – oznacza uczestnika Programu, zamieszkującego na terenie Subregionu Wałbrzyskiego w wieku powyżej 60 roku życia, zarejestrowanego na podstawie Karty uczestnika Programu Senior na Start, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

Motywatorze – oznacza to osobę, która zachęciła innych do uczestnictwa w Programie.

Administratorze danych – oznacza to Starostwo Powiatowe w Świdnicy z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 w Świdnicy.

§ 3. Założenia programu

§ 4. Zasady uczestnictwa w programie

5. Beneficjent Programu otrzymuje odpowiednio punkty:

1) 3 pkt – za uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Realizatorów, wykazanych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2,

2) 2 pkt – za uczestnictwo w pozostałych wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,

3) 1 pkt – za udział w aktywnościach indywidualnych (takich jak np. nordic walking), przy czym maksymalna liczba punktów do zdobycia - 10 pkt.

6. Za rozpowszechnianie Programu w środowisku senioralnym przyznaje się 1 pkt dla Motywatora, za każdego zarejestrowanego uczestnika.

7. Beneficjent potwierdza swoje uczestnictwo w wydarzeniach, o których owa w ust. 5 pkt 1-2 poprzez zdobycie pieczęci lub podpisu organizatora a w przypadku braku możliwości zdobycia pieczątki lub podpisu poprzez załączenie biletu lub innego dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w wydarzeniu.

8. Punkty naliczane będą za uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 października 2024 r.

9. Punkty naliczane będą przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

10. Podsumowanie Programu oraz nagrodzenie laureatów nastąpi do dnia 30 listopada 2024 r. podczas Uroczystej Gali, o której organizator poinformuje uczestników.

§ 5. Nagrody dla laureatów

1) 60-74 lata,

2) od 75 lat.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

uczestnika Programu, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 7. Postanowienia końcowe

Wykaz załączników

załącznik nr 1 – Karta uczestnika Programu Senior na Start

załącznik nr 2 – Harmonogram wydarzeń organizowanych przez Organizatorów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”, informujemy, że:


Harmonogram imprez

Harmonogram_2024.doc
Karta_uczestnika.pdf